Algemene voorwaarden Lemion®

Artikel 1. Definities
1. Lemion® is Lemion® bv, cq opdrachtnemer.
2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de nascholing deelneemt.
3. Nascholing: congres, symposium, cursus, training, workshop, e-learning of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
5. Overeenkomst: inschrijving voor een nascholing door een cursist.
6. Inschrijving: besluit tot deelname aan een nascholing door een cursist

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Lemion®, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds eerder gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd cq openbaar te worden gemaakt.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging nascholing
1. Inschrijving voor de door Lemion® te verzorgen nascholingen kan door de cursist online plaatsvinden of door het inzenden per post het volledig ingevulde inschrijfformulier.
2. Lemion® bevestigt per email een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De bevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
4. Lemion® heeft toestemming om gegevens van uw inschrijving te verstrekken aan derden.
5. Een inschrijving is definitief nadat Lemion® de ontvangst van de inschrijving heeft bevestigd. Betaling geschiedt op de door Lemion® aangegeven wijze.

Artikel 4. Prijzen van nascholing
1. Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure/mailing die door Lemion® is uitgegeven c.q. verspreid, dan wel zoals deze op de website staan vermeld, ongeacht of de cursist deze kent en strikt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
2. Bij aanmelding voor een cursus gelden de prijzen als vermeld in die cursusbrochure/mailing en/of op de website.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. De cursist wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
7. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

Artikel 7. Inschrijving en wijze van betaling
1. Aanmelding vindt plaats via de website of door een antwoordkaart te retourneren aan Lemion® te Amsterdam. Na verwerking van de inschrijving ontvangt men per omgaande een bevestiging van deelname. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
2. Betaling vindt plaats door overmaken na ontvangst van een factuur, via e-banking, iDEAL of via een éénmalige machtiging voor automatische incasso. Indien betaling niet binnen 2 werkdagen voor de bijeenkomst door Lemion® is ontvangen, dan dient het bedrag op locatie worden voldaan.

Artikel 8. Annulering nascholing door de cursist
1. De cursist heeft na totstandkoming van de overeenkomst tot 2 weken voor de nascholing bedenktijd. Gedurende de bedenktijd kan de cursist de overeenkomst kosteloos annuleren. Annulering dient schriftelijk (per e-mail of post) te geschieden. Na ontvangst van de annulering zal het reeds betaalde cursusgeld per omgaande worden gerestitueerd. Bij latere annulering zal geen restitutie meer plaatsvinden. De cursist blijft dan te allen tijde gehouden aan betaling van het cursusgeld.
2.Voor nascholingen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de betreffende uitnodiging of neem contact op met Lemion® via 020-2614180 of info@lemion.nl.

Artikel 9. Annulering door Lemion®
1. Lemion® behoudt zich het recht voor een nascholing te annuleren. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Lemion® zal het door de cursist reeds betaalde cursusgeld onmiddellijk restitueren. Indien mogelijk biedt Lemion® de cursist een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd en indien opportuun verrrekend met de prijs van de alternatieve nascholing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Lemion® is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is dóór of verband houdt mét deelname aan een nascholing van Lemion® of de annulering van de cursusovereenkomst door Lemion®, tenzij aan Lemion® opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten op het intellectuele eigendom met betrekking tot de nascholingsbijeenkomst, het nascholingsmateriaalmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de nascholing worden door Lemion® voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lemion® is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de verstrekte nascholingsmaterialen in welke vorm dan ook te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Vervanging docent of trainer
Lemion® is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de nacsholing belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten tussen Lemion® en de cursist, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten etc. die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 14. Overig
Algemene voorwaarden van cursisten zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Lemion® schriftelijk is aanvaard.

 

Amsterdam 1 december 2015

 

Back to Top