Inhoud

Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen… Met dank aan neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

Tijdens deze masterclass is het uitgangspunt de vraag of wijsgerige reflectie heeft plaatsgemaakt voor louter pragmatisch handelen. Of er in de alledaagse klinische praktijk wel voldoende aandacht is voor filosofisch descriptief denken en voor de subjectieve beleving. Wordt in zijn algemeenheid nog wel erkend dat complexiteit het wezenskenmerk is van het vak?

Deze intensieve nascholing heeft als doel om u (opnieuw) vertrouwd te maken met wijsgerige reflectie, pragmatisch handelen en aandacht voor de subjectieve beleving. Thema’s die aan de orde komen zijn bewustzijn, ethiek, belichaming, fenomenologie, biopsychosociale model en filosofie van de GGz-praktijk.

In het programma bestaande uit een combinatie van plenaire presentaties, inbreng van eigen casuïstiek, werkgroepen en literatuurstudie staat telkens weer de relevantie voor diagnostiek en therapie voorop.

Na het doorlopen van deze kleinschalige masterclass bent u in staat een weg te vinden in de filosofische grondslagen van het binnen de GGz vigerende dualisme i.h.a. en de relevantie voor het vak te (h)erkennen. U kunt de vraag beantwoorden wat ziekte is en wat gezondheid. U bent zich beter bewust van de belangrijkste ethische dilemma’s in uw dagelijks werk. U kent de filosofische grondleggers van de fenomenologie en kunt deze denkbeelden plaatsen in het kader van de ‘therapeutische relatie’.

Kortom u bent in staat de complexiteit een plaats te geven in de diagnostiek en therapeutische interventies tijdens de dagelijkse praktijkvoering.

Wij hopen u in Tegelen te mogen ontmoeten.

Inmiddels is het maximum aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst bereikt. Heeft u interesse in deelname, laat dan a.u.b. hier uw e-mailadres achter. Wij kunnen u dan informeren mocht iemand zijn of haar deelname annuleren.

WACHTLIJST

 

 

Back to Top