Modules

Alle modules
Modules I, II, III, V en VI
 
INSCHRIJVEN ALLE MODULES


Online module I
Opening dagvoorzitter
Prof. dr. Frans Schalkwijk
Opgestuwd door de illusie van maakbaarheid ligt schaamte altijd op de loer. Het is immers onvermijdelijk dat we falen in de jacht op perfectie en dan geconfronteerd worden met onze imperfectie. Onze patiënten worden niet depressief van hun perfectionisme maar lijden onder stemmingsklachten, angstklachten, relationele problemen of een burn-out doordat ze hun imperfectie ervaren. In dit symposium gaat het over leren herkennen van adaptieve en inadaptieve manieren van omgaan met imperfectie en de therapeutische praktijk.
 
Het (im)perfecte lichaam
Prof. dr. Liesbeth Woertman
We leven in een beeldcultuur en hanteren een mensbeeld van perfectie. We moeten een perfectie moeder zijn, een perfecte werknemer, een perfecte geliefde en dat alles in en met een perfect uiterlijk. Totaal overvraagd en onmogelijk leidt dit mensbeeld tot verdriet, onvrede en serieuze psychische klachten. In de presentatie stelt de spreker een mensbeeld tegenover van heel in gebrokenheid zoals beschreven in haar boek uit 2019 Je bent al mooi.
 
INSCHRIJVEN

Online module II
Breuken en stagnaties in de psychoanalytische relatie
Jos van Mosel
Er zijn psychoanalytische behandelingen die mislukken. Dat levert gevoelens van spijt, schuld en schaamte op die meestal in eenzaamheid worden gedragen. Door patiënt en analyticus. Deze presentatie biedt een analyse en schetst het perspectief dat ontstaat bij het gebruiken van de intersubjectieve theorie in de psychoanalyse. Daarin staat het concept van ‘De Derde’ centraal. Besproken wordt wat er nodig is om een kijvend of versteend analytisch koppel weer in ontwikkeling te krijgen.
 
INSCHRIJVEN

Online module III
Het schematherapeutisch perspectief
Dr. Marjon Nadort
In deze presentatie zullen zowel het schema tekortschieten/schaamte (imperfectie) als het schema hoge eisen (perfectie) toegelicht worden. Tekortschieten/schaamte wil zeggen dat het gevoel hebben tekort te schieten en minderwaardig te zijn. Het schema hoge eisen wil zeggen dat je alles perfect moet doen. Beide schema’s zullen geïllustreerd worden aan de hand van beeldmateriaal, en ook de experiëntiële technieken die de schematherapie gebruikt om deze schema’s te veranderen, nl. imaginatie met rescripting en de meerstoelentechniek, zullen aan bod komen.
 
INSCHRIJVEN

Online module IV
Deze module is niet beschikbaar gesteld door de spreker

Online module V
Millennials in strijd met imperfectie
Nelis de Wit
De overgang van de adolescentie naar de jongvolwassenheid gaat gepaard met nieuwe ontwikkelingsopdrachten. Hij of zij moet de confrontatie aan met de eigen sterke en zwakke kanten in relatie, werk en betekenisgeving van het eigen leven, komend vanuit de positie van een positief zelfbeeld dan wel een al langer bestaand negatief zelfbeeld. In deze presentatie gaat de spreker in op de valkuil voor hulpverleners om mee te gaan met het toeschrijven van onzekerheden door jongvolwassenen aan omstandigheden buiten zichzelf (druk van sociale media, klimaatverandering, eis van perfectie) en de persoonlijkheidseigenschappen over het hoofd te zien die daaronder liggen.
 
INSCHRIJVEN

Online module VI
De imperfectie van de therapeut en de methode
Prof. dr. Frans van Schwalkwijk
Dat therapeuten fouten maken is onvermijdelijk, maar de implicaties daarvan voor het behandeling kunnen groot zijn. De patiënt kan zich onbegrepen, gekleineerd of geobjectiveerd voelen met schaamte tot gevolg. Die schaamte tast vervolgens de kwaliteit van de therapeutische relatie aan en kan het behandelingsproces negatief beïnvloeden. Tot recent werden, zeker in psychodynamische therapie, therapeutische fouten enactments genoemd, waarvan de oorsprong uiteindelijk bij de patiënt werd gelegd. Recent is er niet alleen veel meer aandacht voor eigen inbreng van de therapeut in het proces, maar ook voor hoe daar mee om te gaan. Zeker met patiënten met traumatisering in de voorgeschiedenis is het belangrijk dat de therapeut onderkent dat er een breuk in het contact is, actief het voortouw neemt om dit aan te kaarten en verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de breuk neemt, en zo de breuk herstelt. In het verlengde daarvan dienen therapeuten zich bewust te zijn dat hun methode niet almachtig is en zeker niet op elk moment in de therapie het meest geëigende kader voor interventies is. Te veel vasthouden aan theorie-gestuurde interventies schaadt het therapeutisch proces in dezelfde mate als te grote slordigheid dat doet.
 
INSCHRIJVEN

Back to Top