Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en uiteraard bij zowel mannen als vrouwen. Natuurlijk hebben die verschillen consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze speciale patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

Het doel van dit symposium ‘Capita Verslaving, middelengebruik en bijzondere risicogroepen’ is om betrokken professionals handvatten te geven voor het werk in de dagelijkse praktijk, op basis van de meest recente inzichten in het thema diversiteit bij patiënten met verslavingsproblematiek. Een scala van thema’s en risicogroepen komt aan de orde. Het gaat onder andere om verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking, somatisch kwetsbare jeugdigen, en genderaspecten. Ook aan de verslaafde professional zelf wordt aandacht besteed.

 

Bekijk hier het programma

09:00 uur Ontvangst en registratie

10:00 uur Verslaving anno 2017: oog voor risicogroepen
Dr. Arnt Schellekens, dagvoorzitter.

10:10 uur Van jongs af aan: Over jongeren met aanhoudend risicovol middelengebruik en verslaving
Prof. dr. Vincent Hendriks, bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen, Curium-LUMC, Leiden en hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC), Brijder Verslavingszorg, Den Haag.

10:55 uur KOPP / KVO: voorkómen van transgenerationele overdracht van problemen
Dr. Rianne van der Zanden, senior wetenschappelijk medewerker, Publieke Geestelijke Gezondheid / Opvoeding en Educatie, Trimbos Instituut te Utrecht.

11:10 uur Pauze

11:40 uur De verslaafde oudere
Paul Höppener, psychiater, High Intensive Care, Reinier van Arkel te Vught.

12:20 uur Afhankelijkheid en M/V-verschillen: een fact sheet
Dr. Liesbeth Hallers-Haalboom, postdoctoraal onderzoeker, Departement Medische en Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg.

12:35 uur Lunch

13:35 uur Psychotrauma als etiologische factor
Willie Langeland, sociaal wetenschapper, Departement Medische en Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg. Postdoctoraal onderzoeker op het terrein van trauma en trauma gerelateerde stoornissen zelfstandig gevestigd te Frankrijk.

13:50 uur Verslavingszorg voor mensen met een LVB
Dr. Joanneke van der Nagel, psychiater, Tactus verslavingszorg te Deventer en Aveleijn (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) te Borne.

14:30 uur GHB-afhankelijkheid en psychologische mechanismen
Harmen Beurmanjer, GHB-onderzoeker, Novadic-Kentron te Vught. Hoofddocent Verslaving RCSW, Nijmegen/RINO Zuid te Eindhoven.

14:45 uur Pauze

15:15 uur Verslaving en somatische comorbiditeit
Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG bij Antes en hoofdopleider Verslavingsgeneeskunde, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen te Nijmegen.

15:55 uur De hulpverlener zelf…!
Hans Rode, psychiater, werkzaam voor het KNMG steunpunt ‘ABS-artsen’ en KLM.

16:35 uur Verslaving anno 2018: preventie én aandacht
Dr. Arnt Schellekens

16:45 uur Einde symposium

 

Joanneke van der Nagel is een van de sprekers tijdens dit symposium en is coauteur van ‘Handboek LVB en verslaving’ (Boom, ISBN 9789024404940, € 32,50). Het werk is onderdeel van het cursusmateriaal. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een exemplaar van dit werk.

Dagvoorzitter:
Dr. Arnt Schellekens

psychiater en onderzoeker, Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior te Nijmegen. Wetenschappelijk directeur, NISPA te Nijmegen. Hoofddocent opleiding voor verslavingsartsen (MiAM). Coördinator en hoofddocent landelijk curriculum verslavingspsychiatrie.

INSCHRIJVEN

 

 

Back to Top