Algemene voorwaarden

Alle belangrijke punten op een rijtje

Artikel 1. Definities
1. Lemion® is Lemion® bv, cq opdrachtnemer.
2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de nascholing deelneemt.
3. Nascholing: congres, symposium, cursus, training, workshop, e-learning of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
5. Overeenkomst: inschrijving voor een nascholing door een cursist.
6. Inschrijving: besluit tot deelname aan een nascholing door een cursist

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Lemion®, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds eerder gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd cq openbaar te worden gemaakt.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging nascholing
1. Inschrijving voor de door Lemion® te verzorgen nascholingen kan door de cursist online plaatsvinden of door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
2. Lemion® bevestigt per email een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De bevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
4. Lemion® heeft toestemming om gegevens van uw inschrijving te verstrekken aan derden onder strikte in acht neming van de elders op deze website vermelde privacyverklaring.
5. Een inschrijving is definitief nadat Lemion® de ontvangst van de inschrijving heeft bevestigd. Betaling geschiedt op de door Lemion® aangegeven wijze.

Artikel 4. Prijzen van nascholing
1. Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure of e-mail die door Lemion® is uitgegeven c.q. verspreid, dan wel zoals deze op de website staan vermeld, ongeacht of de cursist deze kent en strikt onder voorbehoud van druk- en zetfouten..
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. De cursist wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en staat vrij om van deelname aan de nascholing af te zien. Het betaalde cursusgeld wordt dan binnen 10 werkdagen integraal gerestitueerd.
6. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

Artikel 5. Inschrijving en wijze van betaling
1. Aanmelding vindt plaats via de website of door een antwoordkaart te retourneren. Na verwerking van de inschrijving ontvangt men per omgaande een bevestiging van deelname. Inschrijvingen worden na aanmelding behandeld in volgorde van betaling.
2. Betaling vindt plaats door overmaken na ontvangst van een factuur, via e-banking, iDEAL of via een éénmalige machtiging voor automatische incasso. Indien betaling niet bij aanvang van de nascholing is ontvangen, dan dient het bedrag op de betreffende cursuslocatie te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering nascholing door de cursist

U heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren, zowel voor fysieke als online deelname. Dit kan alleen per e-mail of post. Lemion® bevestigt de annulering na ontvangst per e-mail. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kunt u altijd kosteloos annuleren. Als u de factuur al heeft betaald, wordt het inschrijfgeld binnen twee weken gerestitueerd. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van een eendaags programma en tot acht weken bij een meerdaagse nascholing, ontvangt u een tegoedbon voor het volledige bedrag die tot één jaar na afgifte geldig is. Bij annulering buiten deze genoemde termijn bent u verplicht het gehele inschrijfgeld te betalen. Als moment van annulering geldt de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd. U kunt zich zonder kosten altijd laten vervangen door een collega of wisselen tussen fysieke en online deelname.

Artikel 7. Annulering door Lemion®
1. Lemion® behoudt zich het recht voor om bij overmacht een nascholing te annuleren. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het door de cursist betaalde cursusgeld wordt uitgekeerd in een tegoedbon die tot één jaar na afgifte geldig is. In uitzonderlijke situaties wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.
2. Bij annulering van een méérdaagse cursus zal nimmer sprake zijn van vergoeding door Lemion® van de eventueel door de cursist al gemaakte reis- en/of verblijfskosten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Lemion® is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is dóór of verband houdt mét deelname aan een nascholing of de annulering van een cursus door Lemion®, tenzij aan Lemion® opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten op het intellectuele eigendom met betrekking tot de nascholingsbijeenkomst, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de nascholing worden door Lemion® en/of de betrokken docent voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lemion® is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de verstrekte nascholingsmaterialen in welke vorm dan ook te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Vervanging docent of trainer
Lemion® is te allen tijde gerechtigd een docent, die (mede) met de uitvoering van de nascholing is belast, te vervangen door een andere docent of trainer of via online middelen de presentatie te laten verzorgen.

Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten tussen Lemion® en de cursist, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten etc. die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 12. Geheimhouding
Lemion bv zal alle vertrouwelijke informatie die direct of indirect door de cursist aan haar is verstrekt geheimhouden. Onder geheimhouden wordt verstaan dat van die vertrouwelijke informatie geen mededelingen worden gedaan aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de cursist. Mutatis mutandis geldt voor de cursist hetzelfde in relatie met Lemion bv. Al hetgeen wat hier is gesteld geldt eveneens wanneer sprake is van een Lemion-initiatief zonder primaire onderwijsdoelstelling.

Artikel 13. Informatieverschaffing
1. Lemion® is op werkdagen van 09.00 – 16.30 telefonisch bereikbaar via 020 2614180. Tevens per e-mail via info@lemion.nl.
2. Vragen van inhoudelijke, logistieke of administratieve aard worden binnen 48 uur op werkdagen telefonisch of per e-mail beantwoord.
3. Mocht er een langere tijd vereist zijn voor de verwerking van de vraag dan wordt e.e.a. expliciet en tijdig afgestemd.

Artikel 14. Overig
Algemene voorwaarden van cursisten zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Lemion® schriftelijk is aanvaard.

Amsterdam, december 2020

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Adres
Lemion BV
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
+31 20 261 41 80

Bedrijfsgegevens
IBAN: NL10ABNA0861091787
BIC/Swiftcode: ABNANL2A

Copyright © Lemion

Lemion is onderdeel van